Haushaltsklausurtagung CDU-Fraktion Frankfurt am Main